Sofus

BarnehagenVår Sofus ble etablert i 1992 og eies av Hanne Klamerholm. Barnehagen er en tidligere villa og har et hjemlig preg med et flott, nytt uteområde som stimulerer til lek. Barnehagen har to avdelinger med til sammen 42 barn og 10 ansatte. Vi er en liten barnehage hvor både barn og voksne kjenner hverandre på tvers av avdelingene. Vi har et meget godt arbeidsmiljø med en stabil, kompetent og engasjert personalgruppe som trives sammen og har jobbet sammen i mange år. 

Vi er opptatt av å være en god og trygg barnehage der barna er i fokus. Barn har rett til omsorg og skal møtes med omsorg. Omsorg og trygghet er en forutsetning for barns utvikling og læring og barnehagen er opptatt av å gi barna et miljø preget av glede, humor, kreativitet og omtanke for fellesskapet. Et av våre fokusområder er sosial kompetanse og leken skal ha en framtredende plass i barnehagen. I et lekefellesskap legges grunnlaget for barns vennskap med hverandre. Å få delta i lek og få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen.

Å gi barna et rikt og variert språkmiljø er også et av våre fokusområder. Felles opplevelser og aktiviteter gir unik mulighet for kommunikasjon. Barnehagen skal legge til rette for at  alle barn får varierte og postive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonmiddel, som redskap for tenkning og som uttrykk for egne tanker og følelser.

Vi er opptatt av at barna skal ha mulighet til fysisk aktivitet utendørs i løpet av dagen. Vi er ute hver dag og har et flott uteområde som er tilrettelagt for lek og kroppslige utfordringer for små og store barn. Begge avdelingene har fast turdag en gang i uken der vi primært legger opp til turer i nærmiljøet rundt Bjerke. Vi organiserer også lengre turer og benytter oss av tilbud som teater, lekeparker, museum osv. De yngste barna sover i ute i frisk luft nesten hele året.

Vi har fokus på å gi barna et variert, sunt kosthold; Vi tilbyr varmmat tre dager i uka og baker ferskt brød nesten hver dag. Frukt og melk er en del av det daglige tilbudet til barna.

Ta gjerne kontakt med barnehagen for mer informasjon.

Avdelinger

 

Småtrolla består av to småbarnsavdelinger i alderen 1-3 år; Karius og Baktus.
 

På Småtrolla legges det vekt på å gi barna trygge rammer og omsorg. Avdelingen er for mange av barna deres første møte med barnehagen. Vi ønsker at barna skal få leke og utfolde seg i trygge omgivelser og har fokus på barns medvirkning, sosial kompetanse og språk. Vi har aldersdelte grupper og smågrupper på tvers av avdelingene og er mye sammen. Vi gir barna mulighet til variert lek, å være kreative og utfolde seg fysisk både inne og ute. Vi har fast turdag en dag i uken der vi går på tur i nærmiljøet. Vi har samling hver dag med fokus på sang, musikk, eventyr og leker. 

Lykketrolla er storbarnsavdelingen vår med barn i alderen 3-6 år. På Lykketrolla har vi satt fokus på sosial kompetanse, kropp, bevegelse og helse og språk. Gjennom sosial kompetanse vil vi fremme viktigheten med omsorg, trygge rammer og vennskap.

I arbeid med kropp, bevegelse og helse vil vi at barna skal få videreutvikle sin kroppsbeherskelse gjennom grovmotoriske og finmotoriske aktiviteter. De skal også få en bedre forståelse for gode vaner og sunt kosthold.

Språk er også et fokusområde der vi jobber med språkstimulering gjennom sang, rim og regler, språkgrupper, eventyr og samlinger og den daglige kommunikasjonen mellom barn-barn og voksen-barn.

Noen av de daglige aktivitetene vi har i avdelingen er samlingsstund, skoleklubb, lekegrupper, turdag og utelek. Vi setter også av tid til estetiske aktiviteter som formingsaktviteter, rollespill, musikk og dans og frilek.

 

 

 

 

 

 

 

Fokus

Barnehagens satsningsområder:

  • Språk
  • Sosial kompetanse
  • Kropp, bevegelse og helse

Vi har fokus på å tilby barna varierte og positive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning og som uttrykk for egne tanker og følelser. Ved å bruke eventyr, rim og regler jobber vi målrettet med barnas språkutvikling. Vi har «Snakkepakken» som er et pedagogisk språkverktøy. Den skaper motivasjon og lystbetont bruk av språket og passer for barn i alle aldre, uansett språkferdighet og morsmål. Snakkepakken synliggjør fortellinger, sanger og regler og blir flittig brukt. Ellers er sang og musikk en stor del av barnehagehverdagen. Dette er med på å skape glede og samhold i barnegruppa, samtidig som det stimulerer språket. Personalet er gode språklige rollemodeller og hjelper barna å sette ord på deres følelser og opplevelser.

Barnehagen er en viktig arena for sosial utvikling, læring og etablering av vennskap. Alle barn i barnehagen skal få likeverdige muligheter til å delta i meningsfylte aktiviteter i et fellesskap med jevnaldrende. Personalet jobber kontinuerlig med relasjonsbygging, konfliktløsning og gode samspillsmønstre og veileder barna i leken. Vi bruker også FNs barnekonvensjon og tar opp barnas rettigheter. Vi har fokus på å forebygge diskriminering og mobbing og skape et varmt og inkluderende sosialt miljø med plass til alle.

I tråd med bydel Bjerkes satsning har vi fokus på fysisk aktivitet, god helse og sunt kosthold. Vi tilbyr barna varierte lystbetonte aktiviteter som fremmer bevegelsesglede og gir mulighet for læring og kroppslig mestring. Vi har et flott uteområde som tar hensyn til barn i alle aldre og som stimulerer til fysisk aktivitet og lek. I tillegg har fast turdag en dag i uken og legger opp til turer som tilbyr opplevelser og utfordringer. Personalet arbeider systematisk og pedagogisk med fysisk aktivitet for barna og er gode rollemodeller; deltar i barnas fysiske lek og er tilgjengelige for barna ved å støtte, inspirere og oppmuntre.

Kosthold

I BarnehagenVår Sofus er vi opptatt av at barna får et sunt og variert kosthold i barnehagen. Barna får servert alle måltider unntatt frokost. Vi har catering tre dager i uken med variert varmmat av enten fisk eller kjøtt. Ellers serverer vi nystekt brød med pålegg, havregrøt, knekkebrød, supper, yoghurt o.l. Melk blir servert til alle måltider samt frukt til ettermiddagsmåltidet.

Pris for kost i barnehagen pr. 01.05.16 på 450 kr måneden.